فتوتراپی

لیست موضوعات

[dt_sc_accordion_group]
[dt_sc_toggle_framed title=”بوتاکس 1″]
آیا بدن ما نسبت به استفاده مکرر و طولانی از بوتاکس ( دیسپورت ) مقاوم میشود ؟
☘ می دانیم استفاده مکرر و طولانی از آنتی بیوتیک ها ایجاد مقاومت می کند بطوریکه پس از مدتی دیگر بدن ما به آن آنتی بیوتیک پاسخ نخواهد داد.
☘ اما خیلی از داروها برعکس آنتی بیوتیکها هستند.
☘ بدن ما نسبت به استفاده مدام و طولانی از آسپرین مقاوم نمیشود و به آن عادت نمیکند . ☘ در مورد بوتاکس هم، قضیه عکس آنتی بیوتیک ها اتفاق می افتد. .
با استفاده مکرر از بوتاکس بدن هر دفعه پاسخ بهتری به آن میدهد و نیاز به مصرف آن کاهش یافته و فواصل تزریق طولانی میشود .
☘ برخی از مراجعین می پرسند حالا که من بیست و پنج یا سی سال دارم از الان بوتاکس ( دیسپورت ) استفاده کنم، در آینده چه خواهد شد؟آیا تزریق بوتاکس روند پیری پوست را تسریع خواهد کرد؟ آیا اگر یکبار بزنم و دیگر نزنم بعد از آن پوست من دچار افتادگی خواهد شد ؟
[/dt_sc_toggle_framed]
[dt_sc_toggle_framed title=”بوتاکس 2″]
آیا بدن ما نسبت به استفاده مکرر و طولانی از بوتاکس ( دیسپورت ) مقاوم میشود ؟
☘ می دانیم استفاده مکرر و طولانی از آنتی بیوتیک ها ایجاد مقاومت می کند بطوریکه پس از مدتی دیگر بدن ما به آن آنتی بیوتیک پاسخ نخواهد داد.
☘ اما خیلی از داروها برعکس آنتی بیوتیکها هستند.
☘ بدن ما نسبت به استفاده مدام و طولانی از آسپرین مقاوم نمیشود و به آن عادت نمیکند . ☘ در مورد بوتاکس هم، قضیه عکس آنتی بیوتیک ها اتفاق می افتد. .
با استفاده مکرر از بوتاکس بدن هر دفعه پاسخ بهتری به آن میدهد و نیاز به مصرف آن کاهش یافته و فواصل تزریق طولانی میشود .
☘ برخی از مراجعین می پرسند حالا که من بیست و پنج یا سی سال دارم از الان بوتاکس ( دیسپورت ) استفاده کنم، در آینده چه خواهد شد؟آیا تزریق بوتاکس روند پیری پوست را تسریع خواهد کرد؟ آیا اگر یکبار بزنم و دیگر نزنم بعد از آن پوست من دچار افتادگی خواهد شد ؟
[/dt_sc_toggle_framed]
[dt_sc_toggle_framed title=”بوتاکس 3″]
آیا بدن ما نسبت به استفاده مکرر و طولانی از بوتاکس ( دیسپورت ) مقاوم میشود ؟
☘ می دانیم استفاده مکرر و طولانی از آنتی بیوتیک ها ایجاد مقاومت می کند بطوریکه پس از مدتی دیگر بدن ما به آن آنتی بیوتیک پاسخ نخواهد داد.
☘ اما خیلی از داروها برعکس آنتی بیوتیکها هستند.
☘ بدن ما نسبت به استفاده مدام و طولانی از آسپرین مقاوم نمیشود و به آن عادت نمیکند . ☘ در مورد بوتاکس هم، قضیه عکس آنتی بیوتیک ها اتفاق می افتد. .
با استفاده مکرر از بوتاکس بدن هر دفعه پاسخ بهتری به آن میدهد و نیاز به مصرف آن کاهش یافته و فواصل تزریق طولانی میشود .
☘ برخی از مراجعین می پرسند حالا که من بیست و پنج یا سی سال دارم از الان بوتاکس ( دیسپورت ) استفاده کنم، در آینده چه خواهد شد؟آیا تزریق بوتاکس روند پیری پوست را تسریع خواهد کرد؟ آیا اگر یکبار بزنم و دیگر نزنم بعد از آن پوست من دچار افتادگی خواهد شد ؟
[/dt_sc_toggle_framed]
[dt_sc_toggle_framed title=”گالری”]

[/dt_sc_toggle_framed]
[/dt_sc_accordion_group]

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید