صفحه پرسش و پاسخ

لیست موضوعات

به صفحه پرسش و پاسخ از متخصصان کلینیک دگتر زرگنج خوش امدید.

ضمن وارد کردن نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود پرسش خود را به صورت کامل در قسمت مربوطه وارد کنید. 

متخصصین ما با شما تماس خواهند گرفت. 

لازم به ذکر است به کسانی که مشخصات خود را به صورت اشتباه وارد کنند پاسخ داده نخواهد شد.

 

    سوالات خود را در این فرم وارد کرده و منتظر پاسخ پزشک متخصص باشید.
    نام

    شماره تماس :

    پرسش خود را در بخش زیر به صورت کامل بنویسید.

    با یک کلیک تماس بگیرید